Teksti suurus

Reavahe kõrgus

Kontrastsus

Muud valikud

Uudiskirja ikoon
Liitu uudiskirjaga

Peetri koge

Sihtgrupp: eelkool ja I-IV kooliaste

Kestus: 90 min

Renoveeritud Paksu Margareeta ekspositsiooni staariks on Tivoli kvartali ehituse käigus leitud koge, mille abil saab tutvuda keskaegse laevanduse ja kaubandusega. Kogelt leitud esemed aitavad panna kokku lugusid laeval toimuva kohta. Köiepööril katsetatakse köie tegemist, mida kasutatakse programmi jooksul mõõtevahendina. Lisaks imiteeritakse loodiga navigeerimist ja luuakse isiklik kaubamärk.

Märksõnad: • koge • leiud • elu laeval • Keskaegne Tallinn • kaubandus

Ühisosad õppekavaga

Kodukoha ja maailma areng, muutused ühiskonnas, kaubandus ja kaubateed Hansa Liidus, laevaehitus, töövahendid ja materjalid, kultuuri- ja väärtuspädevus (kultuuri areng, eripärad), sotsiaalne- ja kodanikupädevus (ametite tundmine, koostöö- rühmatööoskus, allikakriitilisus).

Programmi ülesehitus ja ülesanded sõltuvad vanuseastmest.

Eelkooliealised ja põhikooli I aste:

 • ametid – vana aja ametid vs tänapäevased;
 • rühmitab esemeid ajatunnuse järgi;
 • kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis (navigeerimine);
 • mõõdab esemete pikkust ja kaalu kokkulepitud mõõtühikuga;
 • eristab enamkasutatavaid raha- ning mõõtühikuid (euro, sent, meeter, liiter, kilogramm) ja teab, kuidas ning kus neid ühikuid kasutatakse.

Põhikooli II aste ja 7. klass:

 • tunneb erinevaid kaupu ja nende hindade, kaalude ja mahtude erinevusi;
 • on teadlik keskaegsete linnade vahelistest erinevustest;
 • teab, mis on Hansa Liit;
 • koostab laevade lastid vastavalt kaalule ja mahule ning arvutada lastide hinnad;
 • on teadlik meresõiduga kaasnevatest ohtudest ja tunneb keskajal kasutatavaid navigatsioonisüsteeme

8.klass ja gümnaasium: 

 • tunneb erinevaid kaupu ja nende hindade, kaalude ja mahtude erinevusi;
 • teab, mis on Hansa Liit ja võrdleb seda tänapäeval loodud liitudega;
 • lahendab kaubandusega seotud probleemülesande;
 • tunneb keskaegses Tallinnas liikunud kaupade sortimenti ja on tutvunud hansamajanduse ajalooga;
 • riskide hajutamine, logistiline planeerimine, matemaatika väljaspool matemaatika tundi;
 • on teadlik meresõiduga kaasnevatest ohtudest ja tunneb keskajal kasutatavaid navigatsioonisüsteeme.

Hind:

Koolieelikud ja kuni 2. klassi õpilased 3 €/laps

I, II, III kooliaste ja gümnaasium 6 €/õpilane

Broneeri muuseumitund