Põhimäärus

Eesti Meremuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2013 nr 9
Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 alusel.

1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Eesti Meremuuseum
(1) Eesti Meremuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi hallatav riigiasutus ja riigimuuseum muuseumiseaduse tähenduses.
(2) Muuseumil on oma nimega pitsat, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2. Muuseumi asukoht ja postiaadress
(1) Muuseum asub Tallinnas.
(2) Muuseumi postiaadress on Pikk 70, 10133 Tallinn.
(3) Muuseumi struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk
Tegevus ja ülesanded
§ 3. Muuseumi ülesanded
(1) Muuseumi põhiülesanne on Eesti merenduse ajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.
(2) Muuseum:
1) kogub Eesti merenduse ajalooga seotud materjali;
2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekogus ning vajadusel konserveerimist ja restaureerimist;
3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
4) teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
5) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
6) teeb koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja välismaal;
7) viib läbi koolitusi, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
8) juhendab teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
9) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga;
10) arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.
(3) Muuseum koostab arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga ja esitab selle Kultuuriministeeriumile teadmiseks.
(4) Muuseumil on õigus koostada uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavasid ning muinsuskaitse eritingimusi, teha arheoloogilisi ning muid uuringuid ja ekspertiise, konserveerida ja restaureerida ning teostada muinsuskaitselist järelevalvet muinsuskaitseseaduses sätestatud korras.
(5) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4. Muuseumikogu
(1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest.
(2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk
Juhtimine ja struktuur
§ 5. Muuseumi juhtimine
(1) Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks kultuuriminister.
(2) Muuseumi direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.
(3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud töötaja.
(4) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tema tegevuse hindamiseks ja kultuuriministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on muuseumil kuni üheksaliikmeline nõuandva õigusega nõukoda.
(5) Muuseumi nõukoja koosseisu kinnitab direktor.

§ 6. Muuseumi direktori ülesanded
Muuseumi direktor:
1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
3) kinnitab muuseumi struktuuriüksuste põhimäärused ja koosseisu;
4) korraldab ja koordineerib muuseumi struktuuriüksuste tööd;
5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi;
6) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
7) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
8) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
9) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
10) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
11) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
12) kinnitab muuseumi põhitegevusega seotud teenuste eest võetava tasu määrad, muuseumikogu korralduse põhimõtted ning muuseumi kogumispõhimõtted, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
13) moodustab vajaduse korral muuseumi juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra ja koosseisu;
14) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

§ 7. Muuseumi struktuur
(1) Muuseumis on järgmised struktuuriüksused:
1) arendusosakond, mille põhiülesanne on arendus- ja koostööprojektide kavandamine ning elluviimine;
2) finantsosakond, mille põhiülesanne on muuseumi finantsplaneerimine ja aruandlus, raamatupidamise korraldamine, eelarve koostamine ja jälgimine ning riigihangete korraldamine;
3) kogude osakond, mille põhiülesanne on museaalide säilitamine, süstematiseerimine, arvestuse pidamine, uurimine, digiteerimine, andmebaaside pidamine ja täiendamine, ekspositsiooni järelevalve, museaalide kasutamiseks andmine ning uurijate teenindamise eest vastutamine;
4) külastajate teenindamise osakond, mille põhiülesanne on muuseumi ekspositsioonide igapäevase töö tagamine ning külastajate teenindamine, näitusetöö korraldamine, muuseumi poolt pakutavate programmide ja ürituste ettevalmistamine ning läbiviimine, muuseumi turundus- ja kommunikatsioonitegevused ning muuseumiteenuse kvaliteedi parendamine;
5) laevastiku osakond, mille põhiülesanne on muuseumilaevade haldamine ning sadama tegevuse korraldamine;
6) personaliosakond, mille põhiülesanne on personali planeerimine ja värbamine, koolitusplaanide koostamine ja elluviimine, töökorralduslike protseduuride väljatöötamine ning bürootöö ja asjaajamise korraldamine;
7) teadusosakond, mille põhiülesanne on merenduse ajaloo uurimine vastavalt uurimisplaanile, trükiste ja toimetiste koostamine ning toimetamine, merenduse populariseerimine, näituste koostamine, merendusliku sisuga uurimis- ja teadusprojektides osalemine.
(2) Muuseumi struktuuriüksuse juhtimine, juhi ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.
(3) Muuseumi struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuvad töötajad, kes toetavad muuseumi põhiülesande täitmist ja alluvad vahetult direktorile.

4. peatükk
Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve
§ 8. Vara ja rahastamine
(1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses sätestatud korras, arvestades muuseumiseaduse erisusi.
(2) Muuseumi tegevust rahastatakse riigieelarvest ning muuseum võib saada rahalisi vahendeid toetustest, annetustest ja oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, mida võib osutada tingimusel, et see ei takista muuseumi ülesannete täitmist.
(3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 9. Aruandlus ja järelevalve
(1) Muuseum peab finants-, statistilist ja raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.
(2) Muuseumi finantsmajanduslikke, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.
(3) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab kultuuriminister või tema volitatud isik.
(4) Riiklikku järelevalvet muuseumi muuseumikogu korralduse üle teostab Kultuuriministeerium muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

5. peatükk
Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
§ 10. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

6. peatükk
Määruse jõustumine
§ 11. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 15. juulil 2013. a.

Rein Lang
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

Новости

Bикторины «Мир Крузенштерна»

Всемирный клуб петербуржцев и Администрация города Таллина объявляют о проведении  международной литературно-исторической викторины «Мир Крузенштерна» для учащихся Санкт-Петербурга и Таллина в рамках международных торжественных мероприятий, посвящённых 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна.

30. Март

Mузей закрыт

В связи с чрезвычайным положением музей будет закрыт до 1 мая, если не будет принято решение о прекращении чрезвычайной ситуации. Все события, запланированные на этот период, будут отменены или отложены.

13. Март

Maritime Museum organizes an international workshop

International workshop “Opportunities in digital exploration of medieval shipwrecks” will be held in Tallinn, Estonia on 22-23 April 2020. The workshop will be based on a recent find – a medieval cog, unearthed from Tallinn and currently exhibited at Fat Margaret. The aim of the workshop is to discuss, in a practical manner, the digital […]

11. Март

Более ранние новости
Закрыть карту

Контакт

+372 6 200 550 (Пн–Пт, 9–17), кроме национальных праздников
info@meremuuseum.ee
Vesilennuki 6, Tallinn

Lennusadam ЗАКРЫТО ДО 1-го МАЯ

Paks Margareeta ЗАКРЫТО ДО 1-го МАЯ

Смотреть карту