Teksti suurus

Reavahe kõrgus

Kontrastsus

Muud valikud

Uudiskirja ikoon
Liitu uudiskirjaga

Peetri koge

Sihtgrupp: eelkool ja I-IV kooliaste

Kestus: kuni 90 min

Programmis tutvutakse vanima hästi säilinud laevavrakiga, mis siinmail leitud. Saadakse teada, kuidas eksponaat leiti ja milliseid lugusid koge ajakapslina jutustab. See viib õpilased keskaega.  Tutvutakse eluga laeval ning erineva raskusastmega ülesandeid läbides tuleb välja kaubanduse tähtsus Tallinna arengus. Tunni lõpuks on õpilasel ülevaade, millega keskaegses Tallinnas kaubeldi. Ta teab, et erinevad kaubad olid väga erineva hinnaga ning nende ja ka raha väärtus on aja jooksul palju muutunud.

Ühisosad õppekavaga

Kodukoha ja maailma areng, muutused ühiskonnas, kaubandus ja kaubateed Hansa Liidus, laevaehitus, töövahendid ja materjalid, kultuuri- ja väärtuspädevus (kultuuri areng, eripärad), sotsiaalne- ja kodanikupädevus (ametite tundmine, koostöö- rühmatööoskus, allikakriitilisus).

Programmi ülesehitus ja ülesanded sõltuvad vanuseastmest.

Eelkooliealised ja põhikooli I aste:

 • ametid – vana aja ametid vs tänapäevased;
 • rühmitab esemeid ajatunnuse järgi;
 • kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis (navigeerimine);
 • mõõdab esemete pikkust ja kaalu kokkulepitud mõõtühikuga;
 • eristab enamkasutatavaid raha- ning mõõtühikuid (euro, sent, meeter, liiter, kilogramm) ja teab, kuidas ning kus neid ühikuid kasutatakse.

Põhikooli II aste ja 7. klass:

 • tunneb erinevaid kaupu ja nende hindade, kaalude ja mahtude erinevusi;
 • on teadlik keskaegsete linnade vahelistest erinevustest;
 • teab, mis on Hansa Liit;
 • koostab laevade lastid vastavalt kaalule ja mahule ning arvutada lastide hinnad;
 • on teadlik meresõiduga kaasnevatest ohtudest ja tunneb keskajal kasutatavaid navigatsioonisüsteeme

8.klass ja gümnaasium: 

 • tunneb erinevaid kaupu ja nende hindade, kaalude ja mahtude erinevusi;
 • teab, mis on Hansa Liit ja võrdleb seda tänapäeval loodud liitudega;
 • lahendab kaubandusega seotud probleemülesande;
 • tunneb keskaegses Tallinnas liikunud kaupade sortimenti ja on tutvunud hansamajanduse ajalooga;
 • riskide hajutamine, logistiline planeerimine, matemaatika väljaspool matemaatika tundi;
 • on teadlik meresõiduga kaasnevatest ohtudest ja tunneb keskajal kasutatavaid navigatsioonisüsteeme.

Hind:

Koolieelikud ja kuni 2. klassi õpilased 3 €/laps

I, II, III kooliaste ja gümnaasium 6 €/õpilane

Broneeri muuseumitund